ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน จำกัด
     
     
     
     
  Welcome to Cooperative CIB-Police  
     
 


 
 
 
 
 
     
 
  ::: ช่าวสารประชาสัมพันธ :::
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนประจำปี 2554
  ::: สิทธิประโยชน์ของสมาชิก :::
  คู่มือสมาชิก
  ประกันพิทักษ์สินเชื่อ
  ::: แบบฟอร์มการฝากเงิน :::
  หนังสือเปิดบัญขีเงินรับฝากออมทรัพย์
  ใบตัวอย่างลายมือชื่อผู้ฝากเงิน
  ใบนำฝากเงิน
  ::: แบบฟอร์มต่าง ๆ :::
  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ
  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
  แบบฟอร์มหนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
  แบบฟอร์มใบลาออก
  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร
  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
  แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับเงินคืน
  ::: ข้อบังคับ, ระเบียบ :::
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
  ข้อบังคับสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด พ.ศ. 2545
  ข้อบังคับสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม
  ข้อบังคับสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2553
  ระเบียบสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบียเงินกู้ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
  ระเบียบสหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด ว่าด้วยการรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2553
 
   
     
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
   
   
   
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

สหกรณ์ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน จำกัด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330