Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหาร
แก่ข้าราชการตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

วันสถาปนา
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ครบรอบปีที่๗๔
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

พิธีส่งมอบหน้าที่และ
อบรมปรับพื้นฐานข้าราชการตำรวจที่ได้รับ
การแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งในสังกัด
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง


ตำรวจกองปราบปรามร่วมกับ บช.ภ.3 จับกุมคนร้ายฆ่า 4 ศพ

ตำรวจรถไฟจับยาไอซ์ ๓ กก.

กองปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาฉ้อโกงขายประกันรถยนต์

จับ 3 ผู้ต้องหาลักตัดสายสัญญาณรถไฟ

ตำรวจรถไฟจับยาบ้า 20,000 เม็ด

ตำรวจป่าไม้ตรวจยึดพื้นที่ป่าและสัตว์ป่า
 
การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 26ก.พ.2558
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 18ก.พ.2558
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ 18ก.พ.2558
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อ 1ม.ค.2513
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๕๘ 18ก.พ.2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Intelligent Transportation System track และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11ก.พ.2558
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘ ทุน Criminology(Cyber Crime) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก 11ก.พ.2558
ประการรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปรัิญญาตรีทางกฏหมาย การปกครองหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ (สายปราบปราม) 9ก.พ.2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗ 6ก.พ.2558
ประกาศ บช.ก. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 26ม.ค.2558
ประกาศกองบั 1ม.ค.2513
คำสั่ง บช.ก.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว.วาระประจำปี 2557 16ม.ค.2558
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๖ม.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ 6ม.ค.2558
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๖ม.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ 6ม.ค.2558
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือจากประชาชนในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 26ธ.ค.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยพระตำหนักจักรีบงกช 27ก.พ.2558
ประกาศ บก.ปคม.เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 3ธ.ค.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเรือลพบุรีราเมศวร์ (๑๘๐๓) (ครั้งที่๒) 27พ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเรือจ่าแสนยบดี (๑๑๐๑) (ครั้งที่๒) 27พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 312 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 316 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตงาน(TOR)จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ 421 กองบังคับการตำรวจน้ำ 25พ.ย.2557
ประกาศกองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมเรือพรหมโยธี (1103) 25พ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ เรื่องร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมเรือตรวจการณ์หมายเลข 529 14พ.ย.2557
รายการซ่อมเรือตรวจการณ์ 529 14พ.ย.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 

ges online  
เรียน ภาษาอังกฤษจาก เว๊ปไซด์ บช.ก.
www.cib.police.go.th
cib

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330