Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

ตำรวจกองปราบ จับกุมขายปืนปากกาผ่านเฟซบุ๊ก

ตำรวจทางหลวงจับกัญชาอัดแท่ง 214 กก.

บก.ปอศ.จับกุมขายใบกำกับภาษีปลอม

ตำรวจน้ำจับกุมเรือค้าน้ำมันผิดกฎหมาย

ตำรวจ ปคม.จับชาวพม่าบังคับเด็กขายดอกไม้

ตำรวจ ปคม.จับขบวนการค้ามนุษย์ชาวพม่า


จ่าเฉย The Series ตอนอื่นๆ

บิ๊ก6 ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ตอนที่1
(ครอบครัวเด็กหญิงเล่นกายกรรม )

บิ๊ก6 ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ตอนที่2
(ผลการช่วยเหลือและสัมภาษณ์ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์)

 
บัตรข้าราชกา่รสามารถรับได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 15ต.ค.2557
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.- รอง สว. ประจำปี 2557 10ต.ค.2557
หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ 10ต.ค.2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 30ก.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการสามารถรับได้ในวันที่ 2 ต.ค.57 30ก.ย.2557
กำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มฯ 1ก.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจสามารถรับได้ในวันที่ 28 ส.ค. 57 26ส.ค.2557
คำสั่งตั้งอนุกรรมการคุมสอบข้อเขียน 25ส.ค.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๑๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 14ส.ค.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๑๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 14ส.ค.2557
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 8ส.ค.2557
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.-รอง ผบก.ในสังกัด บช.ก.ประจำปี 2557 28ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘ก.ค.๕๗ 17ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๗ก.ค.๕๗ 4ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗มิ.ย.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘มิ.ย.๕๗ 18มิ.ย.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ กองบังคับการตำรวจน้ำ(เลย) 22ต.ค.2557
ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ กองบังคับการตำรวจน้ำ(กองกำกับการ10 นครพนม)โข 22ต.ค.2557
ร่างขอบเขตของงานจ้างสร้างอู่ลอย กองบังคับการตำรวจน้ำ 22ต.ค.2557
ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ กองบังคับการตำรวจน้ำ(กองกำกับการ10 นครพนม) 22ต.ค.2557
ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ กองบังคับการตำรวจน้ำ 22ต.ค.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 

ges online  

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางอีเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


cib
สหกรณ์ บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
e:mail : cib@royalthaipolice.go.th