Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

ตำรวจทางหลวงจับกัญชาอัดแท่ง 214 กก.

บก.ปอศ.จับกุมขายใบกำกับภาษีปลอม

ตำรวจน้ำจับกุมเรือค้าน้ำมันผิดกฎหมาย

ตำรวจ ปคม.จับชาวพม่าบังคับเด็กขายดอกไม้

ตำรวจ ปคม.จับขบวนการค้ามนุษย์ชาวพม่า

ตำรวจกองปราบ จับกุมแก๊งปลอมบัตรเครดิต


จ่าเฉย The Series ตอนอื่นๆ

บิ๊ก6 ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ตอนที่1
(ครอบครัวเด็กหญิงเล่นกายกรรม )

บิ๊ก6 ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ตอนที่2
(ผลการช่วยเหลือและสัมภาษณ์ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์)

 
กำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มฯ 1ก.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจสามารถรับได้ในวันที่ 28 ส.ค. 57 26ส.ค.2557
คำสั่งตั้งอนุกรรมการคุมสอบข้อเขียน 25ส.ค.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๑๖๕/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศ และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 14ส.ค.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๑๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 14ส.ค.2557
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 8ส.ค.2557
บัญชีลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.-รอง ผบก.ในสังกัด บช.ก.ประจำปี 2557 28ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘ก.ค.๕๗ 17ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๗ก.ค.๕๗ 4ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗มิ.ย.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘มิ.ย.๕๗ 18มิ.ย.2557
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ 10มิ.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๖ มิ.ย.๕๗ 1ม.ค.2513
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 1ม.ค.2513
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 6พ.ค.2557
แจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 6พ.ค.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ประกาศ กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10ก.ย.2557
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด๘๐ฟุตจำนวน๑ลำ 29ส.ค.2557
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด๘๐ฟุตจำนวน๑ลำ 29ส.ค.2557
ประกาศ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์สิ่งของหลวงและเอกสารทางราชการ ฯ 1ม.ค.2513
ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN - ขนาด ๖๐ ฟุต และ๘๐ ฟุต ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ 8ส.ค.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 

ges online  

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางอีเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


cib
สหกรณ์ บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
e:mail : cib@royalthaipolice.go.th