Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
   

พิธีประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจตรี
ให้กับข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึก
อบรมหลักสูตร ด.ต.อายุ ๕๓ ปี
วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

งานวันสถาปนา
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ครบรอบปีที่ ๗๓
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ตำรวจรถไฟจับเฮโรอีน หนัก 2.5 กก.

ตำรวจท่องเที่ยจับดอลล่าร์ปลอม

ตำรวจทางหลวงจับกัญชาอัดแท่ง หนัก 490 กก.

ตำรวจ บก.ปทส.สนธิกำลัง ตรวจยึดพื้นที่
  


จ่าเฉย The Series
ตำรวจจ๋ายายขอร้อง จ่าเฉยมาแล้ว
ลูกเอ๋ยเปลี่ยนเถอะ เรือเล็กต้องออกจากฝั่ง
เด้งจ่าเฉย ตอน 1 เด้งจ่าเฉย ตอน 2
ทาสเทคโนโลยี  
 
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ 9เม.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ 9เม.ย.2557
ประกาศผลคะแนนการสอบหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๕ 8เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก.ที่ ๗๗ /๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและข้าราชการตำรวจ 2เม.ย.2557
แจ้งรายชื่อผู้สอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 2เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(5) 2เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(4) 2เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ(3) 2เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (2) 2เม.ย.2557
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๗๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (1) 2เม.ย.2557
 
1ม.ค.2513

 

 

ges online  
   
 

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางอีเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


cib
สหกรณ์ บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
e:mail : cib@royalthaipolice.go.th