Sitemap Contact banner
Welcome to CIB Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
   
ข้าราชการตำรวจ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ
ทีดีและพลังของแผ่นดิน

งานวันสถาปนา
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ครบรอบปีที่ ๗๓
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


ตำรวจ ปคม.จับชาวพม่าบังคับเด็กขายดอกไม้

ตำรวจ ปคม.จับขบวนการค้ามนุษย์ชาวพม่า

ตำรวจกองปราบ จับกุมแก๊งปลอมบัตรเครดิต

ตำรวจ ปอศ.จับแก๊งสกิมมอร์ชาวยูเครน

ตำรวจน้ำสนธิกำลังจับยาบ้า 3 แสนเม็ด

ตำรวจทางหลวง จับ ยาเค หนัก 10 กก.


จ่าเฉย The Series ตอนอื่นๆ
 
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘ก.ค.๕๗ 17ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ก.ค.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๗ก.ค.๕๗ 4ก.ค.2557
บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗มิ.ย.๕๗และสามารถมารับบัตรได้วันที่๑๘มิ.ย.๕๗ 18มิ.ย.2557
ประกาศ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ 10มิ.ย.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๖ มิ.ย.๕๗ 1ม.ค.2513
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 1ม.ค.2513
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 6พ.ค.2557
แจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 6พ.ค.2557
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ 110/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5พ.ค.2557
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ 112/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5พ.ค.2557
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ 113/2557 ลง 25 เม.ย.2557 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5พ.ค.2557
แนวทางปฏิบัตืในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ตร.(1) 1พ.ค.2557
แนวทางปฏิบัตืในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ตร.(2) 1พ.ค.2557
ประกาศ บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญสามารถรับได้ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ 28เม.ย.2557
แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ 9เม.ย.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
 
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(TOR )และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN - ขนาด ๖๐ ฟุต (ครั้งที่๔) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิ.ย.๕๗ 25มิ.ย.2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(TOR )และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN - ขนาด ๘๐ ฟุต (ครั้งที่๔) ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ มิ.ย.๕๗ 25มิ.ย.2557
ประกาศ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ซีซี จำนวน ๓๒ คัน 24มิ.ย.2557
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 145 ซีซี จำนวน 32 คัน 11มิ.ย.2557
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 23พ.ค.2557
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

 

 

ges online  
   
 

การหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์

การหลอกขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ข้อควรปฏิบัติในการเดินทาง

เตือนภัยกลลวงทางอีเมล์ในจีน
คำแนะนำเมื่อติดต่อสถานีตำรวจ

กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)

กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)

กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)

กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.)

กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์(บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (บก.ปปป.
)
กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค(บก.ปคบ.)

กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย(บก.ปอท.)


cib
สหกรณ์ บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Tracking................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
e:mail : cib@royalthaipolice.go.th