Sitemap Contact
www.cib.police.go.th ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พล.ต.ท.ไถง  ปราศจากศัตรู

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เว็บบอร์ดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เนื่องจากเว็บบอร์ดของตำรวจสอบสวนกลาง เป็นสื่อที่ข้าราชการตำรวจและประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้บอร์ด ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเสื่อมเสีย ดังนั้นจึงขอความกรุณา ลงทะเบียนก่อนใช้บริการเว็บบอร์ด
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการเมื่อท่าน ไปติดต่อ ที่สถานีตำรวจ ท่านควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยคือ
อ่านต่อ
  กิจกรรม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
น.อ.วีระยุทธ ดิษยะศริน อุปนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของนายซาบุ อายุ 48 ปี นักกีฬาร่มร่อนชาวญี่ปุ่น มอบกระเช้าดอกไม้ให้ ผบช.ก. และ ผบก.ทท. เพื่อขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยกองบินตำรวจ 45

พล.ต.ท.เผ่าไทย  ทองธิว กก. รอง กก.ผจก.บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ "แสงสว่างแห่งความปลอดภัย จากใจตำรวจทางหลวง และวิริยะประกันภัย " โดยมีผบช.ก.เป็นผู้รับมอบ. 45

คุณ ดนัย บุนนาค กก.ผจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด รับโล่เกียรติคุณจาก พล.ต.ท.วรพงษ์ชิวปรีชา ผบช.ก.
การประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพกิจกรรมหนึ่งโรงพัก หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดีปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน
  ข่าวสาร การจับกุมคดีสำคัญ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ผบช.ก. และ พ.ต.อ.สมยศ พรหมนิ่ม รรท.ผบก.ทล.แถลงข่าวจับกุม กัญชา ( 10 พ.ย.51)
  ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวสารการปฏิบัติงาน
พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู ผบช.ก. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 22 ก.ย.255245 
คำสั่ง บช.ก. ที่ ๒๕๔/๒๕๕๒ เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง45
คำสั่ง บช.ก.ที่ ๒๕๙/๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ก.45
รวมไฟล์แผนแม่บทกระทรวงการยุติธรรม45
แบบรายงานการตรวจสอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น45
เแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลัง45
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี45
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในส่วน 30 % 45
แบบเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปรูปแบบใหม่สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก45
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้45
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน45
แบบสอบถามตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีภาครัฐ 45
การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 45
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบ GFMIS version 2 45
รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 45
นโยบายการบริหารราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ปี พ.ศ.2551
นโยบาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2551 (นโยบาย 6 หลัก 9 เร่ง)
แบบรายงานสถานะภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รายละเอียดและ Download) 45
รายชื่อข้าราชการตำรวจในสังกัด ระดับสารวัตร ถึง ผู้บังคับการ
คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 855/2548 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าว การแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
เว็บไซต์ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ข้อมูลความรู้ด้านงานสอบสวน ที่น่าสนใจ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวบันเทิง

ข่าวกีฬา

 
อีเมล์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
username
password
กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)
กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล)
กองบังคับการตำรวจรถไฟ (บก.รฟ.)
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.)
กองบังคับการตำรวจน้ำ (บก.รน.)
กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.)
กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(บก.ปปป.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(บก.ปคบ.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(บก.ปอท.)


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน บช.ก.หมายเลขโทรศัพท์ภายใน บช.ก.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
นโยบายการบริหารราชการ
............................................................................................................................................................................................................................................
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330
e:mail : cib@police.go.th

ปรับปรุงครั้งล่าสด 21 ส.ค.52

contact us/ home