ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ความสูญหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ถึงแม้ว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม

 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330