Sitemap Contact banner
  หน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประกอบด้วย

  (ก)   กองบังคับการอํานวยการ ประกอบด้วย
  (๑)  -  (๑๐)  ฝ่ายอํานวยการ ๑  -  ๑๐
 • (ข)   กองบังคับการปราบปราม ประกอบด้วย
  (๑)   ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๗)  กองกํากับการ ๑  -  ๖
  (๘)   กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ
  (๙)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ค)   กองบังคับการตํารวจทางหลวง ประกอบด้วย
  (๑)   ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๙)  กองกํากับการ ๑  -  ๘
  (๑๐) กลุ่มงานถวายความปลอดภัย
  (๑๑) กลุ่มงานสอบสวน
 • (ง)   กองบังคับการตํารวจรถไฟ ประกอบด้วย
  (๑)   ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๖)  กองกํากับการ ๑  -  ๕
 • (จ)  กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๗)  กองกํากับการ ๑  -  ๖
 • (ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ำ ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๔)  กองกํากับการ ๑  -  ๓
  (๕)  -  (๑๒)  กองกํากับการ ๔  -  ๑๑
  (๑๓) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด ๑๑๐  -  ๑๘๐ ฟุต
 • (ช) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม
  ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๗)  กองกํากับการ ๑  -  ๖
  (๘)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ซ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๗)  กองกํากับการ ๑  -  ๖
  (๘)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ฌ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๖)  กองกํากับการ ๑  -  ๕
  (๗)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ญ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบด้วย
  (๑)    ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๗)  กองกํากับการ ๑  -  ๖
  (๘)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ฎ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
  (๑)   ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๕)  กองกํากับการ ๑  -  ๔
  (๖)   กลุ่มงานสอบสวน
 • (ฏ) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย
  (๑)   ฝ่ายอํานวยการ
  (๒)  -  (๔)  กองกํากับการ ๑  -  ๓
  (๕)  กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
  (๖)   กลุ่มงานสอบสวน

 

............................................................................................................................................................................................................................................
หน้าหลัก I เกี่ยวกับ บช.ก. I วิสัยทัศน์ I ผู้บังคับบัญชา I หน่วยงานในสังกัด I แจ้งเบาะแสอาชญากรรม I ติดต่อ บช.ก. I แผนผังเว็บไซต์
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330