ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 2 คน

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 
 
 
 
เกี่ยวกับกองบัญชาการ | ประวัติ | อำนาจหน้าที่ | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ปรัชญา | ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
วิสัยทัศน์

 

        เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเฉพาะทาง สนับสนุน ถ่วงดุลและเป็นผู้นำด้านการบังคับใช้กฎหมาย

 
 
 
พันธกิจ

 

        ๑. ถวายความปลอดภัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงสุด 

        ๒. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
                - อาชญากรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
                - ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน 
                - อาชญากรรมที่ต่างประเทศให้ความสำคัญ 

        ๓. ให้บริการแก่ประชาชน 

        ๔. อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม 

        ๕. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 

        ๖. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

        ๗. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
ค่านิยมหลักขององค์กร

 

        SMART 

                - Specific มีความเฉพาะเจาะจง ทำงานเฉพาะทาง  
                - Measurable สามารถวัดได้
                - Achievable สามารถปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ
                - Reasonable/Realistic มีเหตุมีผล สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้
                - Time Constrained มีกรอบเวลาในการปฏิบัติ และทำสำเร็จในกรอบเวลา

                เน้นหลัก ๓T Team + Tools + Training

 
 
 
ปรัชญา

 

        รู้จักคิด ขยันทำงาน บริการด้วยใจ แก้ไขปัญหาชุมช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330