ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 คน

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 
 
 
 
เกี่ยวกับกองบัญชาการ | ประวัติ | อำนาจหน้าที่ | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ปรัชญา | ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์

 

        ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 

        ๑. ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

        ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

 

        ๓. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

        ๔. พัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น

 
        ดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ บช.ก.
 

 

        (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ในส่วนของ บช.ก.)

        ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330