ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 คน

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 
 
 
 
เกี่ยวกับกองบัญชาการ | ประวัติ | อำนาจหน้าที่ | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ปรัชญา | ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
ประวัติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 

        กิจการตำรวจของประเทศมีหลักฐานน่าเชื่อว่าได้มีมานานควบคู่ไปกับ ความเจริญก้าวหน้า และวิวัฒนาการของสังคมไทยซึ่งเมื่อใน สมัยสุโขทัยยังไม่มีการใช้คำว่า " ตำรวจ " แต่พบหลักฐานว่ามีการใช้คำว่า " เจ้าหน้าที่บ้านเมือง " ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลป้องกันการกระทำผิด ตามกฎหมายของคนในชุมชน ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากการแบ่งระบบการปกครองเป็นแบบ จตุสดมภ์ ซึ่งมี เวียง, วัง, คลัง, นา พบว่า กิจการตำรวจอยู่ในความรับผิดชอบของ เวียง

 

        จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 ราวปี พ.ศ.2403 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบตำรวจสมัยใหม่ โดยได้มีการจ้างชาวต่างชาติมาจัดตั้งกองตำรวจ โดยเรียกว่า " กองโปลิสคอมสเตเบิ้ล " มาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครองของประเทศใหม่ ยกเลิกระบบจตุสดมภ์ นำเอาระบบการปกครองแบบกระทรวงมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานตำรวจจึงมาอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งแต่เดิมมีอยู่ 2 กรม คือ กรมตำรวจภูธร และกรมตำรวจภูบาล ซึ่งกรมตำรวจภูบาลทำหน้าที่คล้ายๆ ผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบัน ตรวจตราด้านหัวเมืองทุกมณฑล ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมตำรวจภูบาล คนแรก คือ หลวงดำรงแพทยาคุณ ( เทียนฮี้ ) ซึ่งต่อมาได้มีการพยายามจะจัดกรมตำรวจภูบาลเป็นกรมนักสืบ ซี ไอ ดี ขึ้นอีกกรมหนึ่งแต่ไม่สำเร็จ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 สมัยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า กรมตำรวจกลาง สำหรับเป็นกำลัง ส่งไปช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายในเมือง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเหลือกำลังตำรวจท้องที่จะปราบปรามได้ หลังจากได้ตั้งขึ้นเป็นการทดลองอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็ได้ประกาศตั้งเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2473 แต่ชื่อเป็นทางการกลับเรียกชื่อว่า ตำรวจภูบาล ( ที่มาของตำรวจสอบสวนกลาง ) อีกครั้งหนึ่ง แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ได้ยกเลิกกรมตำรวจภูบาลและตำรวจกลาง และจัดวางโครงสร้างกรมตำรวจขึ้นใหม่ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. กองบังคับการ, 2. ตำรวจนครบาล, 3. ตำรวจภูธร และ 4. ตำรวจสันติบาล ( ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกรมตำรวจภูบาล )

 

        ในช่วงแรกตำรวจสันติบาล ได้แบ่งเป็น 3 กอง คือ กองสืบสวนปราบปราม, กองสืบราชการลับ และ กองวิทยาการตำรวจ ซึ่งได้มีการกำหนดเปลี่ยนแปลงลักษณะงานมาตลอด จนต่อมา พ.ศ.2483 สมัยพลตำรวจเอกหลวงอดุลเดชจรัส เป็นอธิบดีกรมตำรวจ พิจารณาเห็นว่า กองสืบสวนปราบปราม มีงานเพิ่มขึ้น จึงแยกงานแล้วตั้งเป็น กองตำรวจสอบสวนกลาง มาในสมัย จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2493 ได้พิจารณาเห็นว่ากิจการของกองตำรวจสอบสวนกลาง ได้เจริญรุดหน้า จึงยกฐานะขึ้นเป็น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งส่วนราชการ ยกฐานะหน่วยงานต่างๆในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบัน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน่วยงานในบังคับบัญชา รวม 11 กองบังคับการ

 
*** ประวัติโดยละเอียด (ดาวน์โหลด)***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330