ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 คน

 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 
 
 
 
เกี่ยวกับกองบัญชาการ | ประวัติ | อำนาจหน้าที่ | วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ปรัชญา | ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
อำนาจหน้าที่
 

        (ก) เป็นฝ่ายอํานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางและหน่วยงานในสังกัด


        (ถวายความปลอดภัยสําหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ


        (ค) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญา

ทั่วราชอาณาจักรหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานทะเบียนตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด


        (ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การให้ความปลอดภัย แก่บุคคลสําคัญและประชาชน 

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการกระทําความผิดที่เป็นภัยกับความมั่นคงของประเทศ 


        (จ) ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
 


        (ฉ) ควบคุม จัดการจราจร ช่วยเหลืออํานวยความสะดวก และให้บริการบนทางหลวงและทางพิเศษต่างๆ
 


        (ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หน่วยงานในสังกัด | ผู้บังคับบัญชา | ดาวน์โหลด | สาระน่ารู้ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา
   
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๘ การปฏิเสธความรับผิด

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานครฯ 10330