ผู้ใช้งาน 13 คน


 

 

วิสัยทัศน์

        เป็นหน่วยงานเฉพาะทาง บังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมที่เป็นขบวนการ เครือข่าย และสลับซับซ้อน

 

พันธกิจ

        1. ถวายความปลอดภัยแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ

และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสูงสุด

        2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะด้าน ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

                - อาชญากรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                - ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

                - อาชญากรรมที่ต่างประเทศให้ความสำคัญ

        3. ให้บริการแก่ประชาชน

        4. อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม

        5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

        6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

        7. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ค่านิยมหลักขององค์กร

        SMART

                - Specific มีความเฉพาะเจาะจง ทำงานเฉพาะทาง

                - Measurable สามารถวัดได้

                - Achievable สามารถปฏิบัติได้อย่างประสบผลสำเร็จ

                - Reasonable/Realistic มีเหตุมีผล สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้

                - Time Constrained มีกรอบเวลาในการปฏิบัติ และทำสำเร็จในกรอบเวลา

        เน้นหลัก 3T Team + Tools + Training

 

ปรัชญา

        รู้จักคิด ขยันทำงาน บริการด้วยใจ แก้ไขปัญหาชุมชน

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919