ผู้ใช้งาน 13 คน


 

 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan ) บช.ก.

        - (ดาวน์โหลด)

 

แผนรองรับ (IT contingency Plan)

        - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟฟ้าดับ ผนวก ก (ดาวน์โหลด)

        - แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากไฟฟ้าดับ (ดาวน์โหลด)

        - แผนเผชิญเหตุไฟฟ้าดับ (ดาวน์โหลด)

        - แผนเผชิญเหตุอุทกภัย (ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2051910