ผู้ใช้งาน 13 คน


 

 

นโยบายกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

        1. ปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

        2. ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        3. เน้นงานเฉพาะทาง อาชญากรรมเป็นองค์กร เครือข่าย ซับซ้อน สร้างความเสียหายรุนแรง

        4. เป็นแบบอย่างการทำงานและเผยแพร่องค์ความรู้ในงานตำรวจสมัยใหม่

        5. เน้นการทำงานเชิงรุกและบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน

        6. ทำงานอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง และพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

        7. มีความสมัครสมานสามัคคีมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต

        8. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนเป็นศูนย์กลาง

        9. ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านผลผลิตและผลลัพธ์

        10. สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และความศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน

 

หลัก 3T

         เน้นหลัก 3T Team + Tools + Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

อาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ 10330 โทรศัพท์กลาง : 02-2051781 โทรสาร : 02-2551910