ผู้ใช้งาน 3 คน


หน้าหลัก > ข่าวทั้งหมด 

แนบท้ายประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ ผกก. - รอง สว. ในสังกัด บช.ก. วาระประจำปี 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2066 ครั้ง

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2558 12 กุมภาพันธ์ 2559 / อ่าน 2218 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๒๖ ม.ค.๕๙ 29 มกราคม 2559 / อ่าน 2015 ครั้ง

แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. - รอง สว. ใน บช.ก. (ครั้งที่ ๑) 8 ธันวาคม 2558 / อ่าน 2031 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศประจำปี ๒๕๕๘(เพิ่มเติม) 3 ธันวาคม 2558 / อ่าน 2261 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่ ๔ ธ.ค.๕๘ 2 ธันวาคม 2558 / อ่าน 2043 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 27 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2224 ครั้ง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 27 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2187 ครั้ง

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 25 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2026 ครั้ง

คำสั่ง กองอำนวยการคุมสอบข้อเขียน ที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุมสอบข้อเขียนในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๕๘ 23 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2140 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำนาญ จะแล้วเสร็จในวันที่๑๙ พ.ย.๕๘ และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่๒๐ พ.ย.๕๘ 19 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2036 ครั้ง

คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่๒๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 18 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2048 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2146 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2149 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2040 ครั้ง

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก.ในสังกัด บช.ก.วาระประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2144 ครั้ง

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ ๒๘๑/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3 พฤศจิกายน 2558 / อ่าน 2398 ครั้ง

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 2291 ครั้ง

ประกาศกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่๓๗ 22 ตุลาคม 2558 / อ่าน 2102 ครั้ง

บัตรข้าราชการตำรวจและบัตรข้าราชการบำบาญ จะแล้วเสร็จในวันที่ 9 ต.ค.58 และสามารถมารับบัตรได้ในวันที่12 ต.ค.58 14 ตุลาคม 2558 / อ่าน 1986 ครั้งหน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สงวนสิทธิ์ 2016 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เลขที่ 904 ม.6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์กลาง 02-504-4900-3 โทรสารกลาง 02-504-4919